Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt Dronebee VOF, gevestigd te Bovendonkstraat 194, 9255 Buggenhout, verder aangeduid als Wallabieke en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Wallabieke mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Wallabieke.
3. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden Wallabieke heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per E-mail of per fax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Wallabieke tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Wallabieke zijn geen offerte.
3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Wallabieke zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Wallabieke dit schriftelijk aan koper bekend maken.
4. Mondelinge toezeggingen verbinden Wallabieke slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Wallabieke uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Wallabieke worden aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht door Wallabieke op haalbaarheid is beoordeeld. Wallabieke heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, websites en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Alle door of in opdracht van Wallabieke gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Wallabieke en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
3. De koper is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Wallabieke te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Wallabieke van € 500,- per dag.

Artikel 5 Prijzen

1. De zaken van Wallabieke worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Wallabieke. De diensten van Wallabieke worden verricht tegen de prijs die Wallabieke na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 6 Verzending/aflevering

1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen de Belux, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
3. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door Wallabieke wordt overschreden, zal Wallabieke de klant hiervan schriftelijk (fax, brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Wallabieke te ontbinden, door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan Wallabieke te melden.
4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Wallabieke het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
5. De door Wallabieke opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. Wallabieke behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Wallabieke de wijze van verzending. In geval Wallabieke de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Wallabieke. Wallabieke draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
8. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
9. Wallabieke is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
10. Wallabieke is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
11. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
12. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Wallabieke op te geven opslagplaats, heeft Wallabieke het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Wallabieke gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
13. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Wallabieke.
14. Wallabieke heeft het recht om transport- en administratiekosten aan te rekenen indien de nettowaarde van de bestelling onder de 100 Euro Exclusief BTW ligt.

Artikel 7 Betalingen

1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat Wallabieke een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Wallabieke zoals is vermeld op de factuur en wel binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Wallabieke is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 7.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
3. Indien Wallabieke aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Wallabieke verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
6. Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Wallabieke tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan Wallabieke te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten , met een minimum van € 125,- per factuur.
7. Niet-tijdige betaling geeft Wallabieke het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Wallabieke op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
8. Wallabieke is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Wallabieke te verrichten prestaties, een en ander op een door Wallabieke aan te geven wijze.
9. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
10. In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
11. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Wallabieke garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
12. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing.
13. Wallabieke staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Wallabieke uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Wallabieke de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
3. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Wallabieke de zaken aan Wallabieke ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Wallabieke of aan de door Wallabieke aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
4. Wallabieke verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Wallabieke ten behoeve van andere aansprakelijken die Wallabieke op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Wallabieke zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft. 5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Wallabieke tot volledige voldoening van al hetgeen Wallabieke van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 Reclame

1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Wallabieke kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Wallabieke geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
3. Indien een reclame door Wallabieke gegrond wordt bevonden, heeft Wallabieke het recht te harer keuze:
 • de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 • het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Wallabieke worden afgegeven;
 • het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
6. De koper dient in voorkomend geval Wallabieke onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
7. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Wallabieke aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Wallabieke op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Wallabieke deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 10 Garantie

1. Wallabieke staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 24 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper aan Wallabieke een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Wallabieke. De koper zal al dan Wallabieke vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
4. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Wallabieke verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Wallabieke zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Wallabieke garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
6. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Wallabieke op te geven adres, onder vermelding van een bij Wallabieke bekomen toelating.
7. Voor zaken met een door andere dan Wallabieke bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
8. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
 • de koper de zaken heeft verwaarloosd
 • de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Wallabieke zijn verricht
 • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen
 • het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
 • het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
 • indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld
9. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Wallabieke gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 11 Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Wallabieke afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 12 Aansprakelijkheidsbeperking

1. Wallabieke, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is Wallabieke in ieder geval nimmer aansprakelijk:
 • wegens niet-, of niet tijdige levering;
 • voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
 • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
 • indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
 • voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Wallabieke's bedrijfsruimte bevinden;
 • voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 • voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 • voor schade door geleverde software;
 • voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 • voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
3. Indien Wallabieke in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Wallabieke slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Wallabieke nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De koper zal Wallabieke vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Wallabieke.
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wallabieke of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 Niet-toerekenbare tekortkomingen

1. Wallabieke is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Wallabieke alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Wallabieke heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Wallabieke is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wallabieke gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Wallabieke behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
4. Wallabieke heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 14 Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Wallabieke niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Wallabieke te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Wallabieke het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Wallabieke is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Wallabieke schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Wallabieke verrichte prestaties, en heeft Wallabieke onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Wallabieke en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij Wallabieke er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16 Gedeeltelijke ongeldigheid

1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Wallabieke en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 17 Terugzendbeleid

1. Overeenkomstig met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan herroepingsrecht niet uitgeoefend worden voor producten die kunnen bederven, vatbaar zijn voor beschadiging en waarbij het transport niet onder professionele en gecontroleerde omstandigheden gebeurt. Na levering van deze producten kan om die redenen, voor de voedselveiligheid en volksgezondheid, niets teruggestuurd worden. In geval van klachten, problemen bij producten (gewicht, kwaliteit,…) kan er wel contact opgenomen worden met de verantwoordelijke om producten te krediteren.
2. Op producten waar dit herroepingsrecht wel van toepassing is, kan de klant vanaf 14 dagen vanaf de levering producten terugsturen op eigen kosten. Indien de levering in stukken gebeurde, telt de periode vanaf ontvangst van het laatste stuk. Het volstaat om rechtstreeks contact te nemen met de verantwoordelijke van het verkoop- of leverpunt (per mail) met voldoende informatie van de aankoop, betreffende producten en met vermelding van het order. In dit geval kan eveneens overgegaan worden na samenspraak om producten geheel of gedeeltelijk te krediteren, waarna de klant dit krediet kan gebruiken voor een volgende aankoop.
3. Indien de klant wenst dat het bedrag teruggestort wordt, dan kan het openstaande krediet geannuleerd worden en doorgestort worden naar een te vermelden rekeningnummer.
4. Wanneer goederen teruggestuurd worden door de klant, moeten deze goed ontvangen zijn door de uitbater of producent.

Dronebee VOF - Wallabieke - Bovendonkstraat 194, 9255 Buggenhout

BTW BE 0638.998.683
Eigen Bodem maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen

Sluiten